Privacyregels

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacybeleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;
Deelnemer: De natuurlijke persoon die de Speurtocht speelt;
Stichting Kennismaken met de Natuur: De gebruiker van dit privacybeleid: Stichting Kennismaken met de Natuur handelend onder de naam “Stichting Kennismaken met de Natuur”, gevestigd aan Witte de Withplein 34 te Hellevoetsluis, te ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 87260905;
Klant: De rechtspersoon, de organisatie, de overheidsinstantie of de natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met Stichting Kennismaken met de Natuur;
Overeenkomst: De overeenkomst die de Klant met Stichting Kennismaken met de Natuur is aangegaan;
Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Speurtocht: De door Stichting Kennismaken met de Natuur ontwikkelde speurtocht die de Klant heeft afgenomen van Stichting Kennismaken met de Natuur;
Website: De website www.kinderspeurtochtbrielle.nl waar de Klant een of meerdere Speurtochten kan afnemen.

Artikel 2. Algemeen, verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

2.1. In dit privacybeleid staat beschreven op welke wijze Stichting Kennismaken met de Natuur Persoonsgegevens verwerkt i.v.m. de bestellingen die bij Stichting Kennismaken met de Natuur worden geplaatst en i.v.m. het spelen van de Speurtocht.

2.2. De verwerkingsverantwoordelijke is:

Stichting Kennismaken met de Natuur handelend onder de naam “Kinderspeurtocht Brielle’’
Witte de Withplein 34

3223 SM Hellevoetsluis
KvK-nummer: 87260905
e-mailadres: info@stichtingkennismakenmetdenatuur.nl
Telefoonnummer: 06 – 228482 71

2.3. Voor Stichting Kennismaken met de Natuur is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Stichting Kennismaken met de Natuur volgens de AVG.

Artikel 3. Betrokkenen en verzamelen van Persoonsgegevens

3.1. Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt Persoonsgegevens van:

 1. De Klant;
  b. Indien de Klant een bedrijf, rechtspersoon, organisatie of overheidsinstantie is, contactpersoon van de Klant;
  c. De Deelnemer.

3.2. Stichting Kennismaken met de Natuur verzamelt Persoonsgegevens op het moment dat:

 1. De Klant een bestelling bij Stichting Kennismaken met de Natuur heeft geplaatst;
  b. De Deelnemer de Speurtocht speelt.

Artikel 4. Persoonsgegevens

4.1. Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt de volgende Persoonsgegevens van Klanten:

 1. Voornaam;
  b. Achternaam;
  c. Straatnaam en huisnummer;
  d. Postcode;
  e. Woonplaats;
  f. E-mailadres;
  g. Betaalgegevens.

4.2. Voor het plaatsen van de bestelling via de Website is het noodzakelijk dat de Persoonsgegevens genoemd in artikel 4.1 sub. a. t/m g. worden verstrekt. Zonder deze Persoonsgegevens kan via de Website niet een Speurtocht worden afgenomen.

4.3. Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt de volgende Persoonsgegevens van contactpersonen van Klanten:

 1. Voornaam;
  b. Achternaam;
  c. E-mailadres.

4.4. Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt de volgende Persoonsgegevens van Deelnemers:

 1. Locatiepunten waar de Deelnemer is geweest tijdens het spelen van de Speurtocht;
  b. Een of meerdere foto’s waarop de Deelnemer staat.

4.5. Het uploaden van foto’s is niet verplicht en geschiedt op vrijwillige basis.

4.6. Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens.

Artikel 5. Doeleinden en grondslagen

5.1. Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals:
  i. Het sturen van e-mailberichten om te informeren over de bestelling, zoals een bevestiging van de bestelling en het sturen van een code om de Speurtocht te kunnen spelen;
  ii. Het mogelijk maken om de Speurtocht te kunnen spelen;
  iii. Het (laten) afhandelen van de betaling.

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, achternaam, straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, betaalgegevens, locatiepunten waar de Deelnemer is geweest tijdens het spelen van de Speurtocht en foto’s.

De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst.

 1. Communicatiedoeleinden, zoals:
 2. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;
  ii. Het informeren over de voortgang van de afhandeling van een vraag, opmerking, verzoek of klacht.

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, achternaam en e-mailadres.

De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst.

 1. Administratieve doeleinden, zoals:
 2. Het vermelden van de contactpersoon van de Klant op de factuur;
  ii. Het via de e-mail sturen van de factuur naar de contactpersoon van de Klant.

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, achternaam en e-mailadres.

De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst.

d. Marketingdoeleinden, zoals:

 1. Het plaatsen van een groepsfoto op de Website of op een social media kanaal van Stichting Kennismaken met de Natuur, zie ook artikel 6;
  ii. Het sturen van nieuwsbrieven, zie ook artikel 7.

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, achternaam, e-mailadres en foto’s.

De grondslag van deze verwerking is de toestemming van de Betrokkene.

5.2. Het is mogelijk dat Stichting Kennismaken met de Natuur op basis van de grondslag wettelijke verplichting genoodzaakt is Persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld ingeval van fraude of op bevel van de politie.

5.3. Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Stichting Kennismaken met de Natuur streeft naar minimale gegevensverwerking.

5.4. Stichting Kennismaken met de Natuur zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in dit privacybeleid.

5.5. Stichting Kennismaken met de Natuur maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Artikel 6. Gebruiken van foto’s en toestemming

6.1. Stichting Kennismaken met de Natuur zal enkel een groepsfoto die is geüpload middels social media kanalen waarop de Deelnemer herkenbaar is voor marketingdoeleinden gebruiken indien de Deelnemer daarvoor zijn toestemming heeft verleend.

6.2. Een minderjarige Deelnemer kan zelf zijn toestemming verlenen indien dat gezien de leeftijd van de Deelnemer gebruikelijk is. Indien een dergelijke toestemming gezien de leeftijd van de Deelnemer niet gebruikelijk is, dan dient de toestemming te worden verleend door de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer.

Artikel 7. Nieuwsbrieven

7.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de Betrokkene gestuurd, indien de Betrokkene zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief en zodoende de Betrokkene toestemming heeft verleend voor het sturen van nieuwsbrieven naar het door de Betrokkene opgegeven e-mailadres. De Betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven.

7.2. De Betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 1. Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven. Een afmeld link is in elke nieuwsbrief opgenomen;
  b. Door contact op te nemen met Stichting Kennismaken met de Natuur, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

Artikel 8. Derden

8.1. Stichting Kennismaken met de Natuur schakelt bij de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten derden in die Persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om ICT-dienstverleners, zoals Shopify en Amazon Web Services, boekhoudkundige dienstverleners en betaalproviders. Ingeschakelde derden hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om de overeengekomen diensten aan Stichting Kennismaken met de Natuur te leveren en voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 9. Beveiligingsmaatregelen en opslag

9.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Stichting Kennismaken met de Natuur verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens.

9.2. Stichting Kennismaken met de Natuur zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren zoals omschreven in artikel 5.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist.

9.3. Stichting Kennismaken met de Natuur slaat de Persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het is mogelijk dat een derde partij die Stichting Kennismaken met de Natuur inschakelt, zie ook artikel 8.1, Persoonsgegevens opslaat buiten de EER. Indien Persoonsgegevens worden verwerkt in een land buiten de EER met niet een passend beschermingsniveau, dan neemt Stichting Kennismaken met de Natuur passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens goed beschermd worden, bijvoorbeeld dat de betreffende derde partij, middels een (verwerkers)overeenkomst, zoals een modelcontract goedgekeurd door de Europese Commissie, of op enige andere wijze, een passend beschermingsniveau garandeert. Indien de Betrokkene meer informatie wenst omtrent deze waarborgen en waar die geraadpleegd kunnen worden, dan kan de Betrokkene contract opnemen met Stichting Kennismaken met de Natuur, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

Artikel 10. Wissen van Persoonsgegevens

10.1. Stichting Kennismaken met de Natuur zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 1. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
  b. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
  c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

10.2. Stichting Kennismaken met de Natuur is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 11. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

11.1. Op verzoek verleent Stichting Kennismaken met de Natuur aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die Stichting Kennismaken met de Natuur van de Betrokkene bijhoudt en verstrekt Stichting Kennismaken met de Natuur de Betrokkene kosteloos een kopie van deze Persoonsgegevens in een zodanige vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

11.2. Stichting Kennismaken met de Natuur biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Stichting Kennismaken met de Natuur van de Betrokkene bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

Artikel 12. Bezwaar

12.1. De Betrokkene kan bij Stichting Kennismaken met de Natuur bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de Betrokkene daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat Stichting Kennismaken met de Natuur het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt Stichting Kennismaken met de Natuur met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij Stichting Kennismaken met de Natuur bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

Artikel 13. Recht van beperking

13.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene Stichting Kennismaken met de Natuur verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

Artikel 14. Toestemming

14.1. De Betrokkene kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 15. Vragen, verzoeken en klachten

15.1. Voor:
a. Vragen over dit privacybeleid en/of over de wijze waarop Stichting Kennismaken met de Natuur Persoonsgegevens verwerkt; of
b. Het intrekken van een verleende toestemming; of
c. Het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 of 13; of
d. Het melden van (vermoedelijke) misbruik dat wordt gemaakt van de Persoonsgegevens die Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt van de Betrokkene, kan de Betrokkene contact opnemen met Stichting Kennismaken met de Natuur, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

15.2. Indien de Betrokkene een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 of 13, dan:
a. Kan Stichting Kennismaken met de Natuur, indien Stichting Kennismaken met de Natuur twijfelt of hij met de juiste persoon te maken heeft, om extra informatie vragen;
b. Informeert Stichting Kennismaken met de Natuur de Betrokkene binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

15.3. Indien Stichting Kennismaken met de Natuur op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Stichting Kennismaken met de Natuur de Betrokkene daarvan op de hoogte.

15.4. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Stichting Kennismaken met de Natuur niet in overeenstemming is met dit privacybeleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is.

Artikel 16. Wijzigingen

16.1. Stichting Kennismaken met de Natuur behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacybeleid van Stichting Kennismaken met de Natuur.