Algemene Voorwaarden

1. Definitie

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bedrijf: De rechtspersoon, de organisatie, de overheidsinstantie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Deelnemer: De natuurlijke persoon die de Speurtocht speelt;

Stichting Kennismaken met de Natuur: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Kennismaken met de Natuur, handelend onder de naam “Kinderspeurtochtfabriek”, gevestigd aan Witte de Withplein 34, Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 87260905;

Klant: De rechtspersoon, de organisatie, de overheidsinstantie of de natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met Stichting Kennismaken met de Natuur;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Stichting Kennismaken met de Natuur en de Klant;

Schriftelijk: Schriftelijk, via de e-mail of middels een WhatsApp bericht;

Speurtocht: De door Stichting Kennismaken met de Natuur ontwikkelde speurtocht die Stichting Kennismaken met de Natuur aanbiedt op de Website dan wel die de Klant heeft afgenomen van Stichting Kennismaken met de Natuur;

Website: De website www.kinderspeurtochtfabriek.nl waarop de Speurtochten staan omschreven en waar de Klant een of meerdere Speurtochten kan afnemen.

1.2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Stichting Kennismaken met de Natuur op iedere Overeenkomst, op iedere rechtsverhouding tussen de Klant en Stichting Kennismaken met de Natuur en op het spelen van de Speurtocht.

2.2 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Stichting Kennismaken met de Natuur vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.5 Stichting Kennismaken met de Natuurheeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

2.6 Indien Stichting Kennismaken met de Natuur niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Stichting Kennismaken met de Natuur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Aanbod en prijzen

3.1 Ieder aanbod van Stichting Kennismaken met de Natuuris vrijblijvend.

3.2 Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de Website binden Stichting Kennismaken met de Natuur niet.

3.3 De prijzen van de Speurtochten staan duidelijk op de Website.

3.4 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw.

3.5 Stichting Kennismaken met de Natuur heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen. Derhalve gelden vermelde prijzen niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. De Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen;
B. De Klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Stichting Kennismaken met de Natuur.

4.2 De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3 Onverwijld nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, wordt via de e-mail een bevestiging van de bestelling naar de Klant gestuurd.

5. Herroepingsrecht

5.1 De Speurtocht bestaat uit digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. Derhalve kan de Klant geen beroep doen op zijn herroepingsrecht voor zover de nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en de Klant heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.

6. Uitvoering van de Overeenkomst en de Speurtocht

6.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Klant een e-mail met daarop de verzendinformatie over de fysieke speurtocht of een digitale speurtocht. 

 

7. Verantwoordelijkheden van de Klant en de Deelnemers

7.1 Alle gegevens die de Klant aan Stichting Kennismaken met de Natuur verstrekt dienen correct en volledig te zijn.

7.2 De Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de locatie van de Speurtocht, zoals verkeersregels. Eventuele boetes die de Deelnemer ontvangt tijdens het spelen van de Speurtocht zijn voor de Deelnemer en kunnen nimmer op Stichting Kennismaken met de Natuur verhaald worden.

8. Betaling van de bestelling via de Website

8.1 Betaling van de Overeenkomst die via de Website tot stand komt dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling.

8.2 De Website biedt verschillende betaalmogelijkheden. Deze betaalmogelijkheden staan duidelijk op de Website vermeld.

9. Sturen van een factuur aan de Klant zijnde een Bedrijf

9.1 Indien de Klant zijnde een Bedrijf 5 of meer Speurtochten wenst af te nemen, dan kan de Klant een verzoek indienen om voor de bestelling een factuur te ontvangen. Indien dit verzoek door Stichting Kennismaken met de Natuur wordt gehonoreerd, dan wordt de factuur gestuurd onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst en wordt € 15,- aan administratiekosten aan de Klant in rekening gebracht.

9.2 Indien naar de Klant een factuur wordt gestuurd, dan dient de Klant te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.3 De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

9.4 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

9.5 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Kadobon

10.1 Een kadobon is 2 jaar geldig te rekenen vanaf de datum van de aankoop.

10.2 Op de kadobon staat een code die de ontvanger van de kadobon kan invullen bij het plaatsen van zijn bestelling voor een Speurtocht.

11. Aansprakelijkheid en verjaring

11.1 Stichting Kennismaken met de Natuur kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant of van de Deelnemer.

11.2 Stichting Kennismaken met de Natuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stichting Kennismaken met de Natuur is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3 Het spelen van de Speurtocht is geheel voor eigen risico. Stichting Kennismaken met de Natuur is niet aansprakelijk voor lichamelijke of geestelijke schade, zaakschade, overlijden of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die de Klant of de Deelnemer lijdt tijdens het spelen van de Speurtocht. De (medische) kosten die voortvloeien uit een opgelopen letsel of overlijden tijdens het spelen van de Speurtocht kunnen nimmer op Stichting Kennismaken met de Natuurverhaald worden.

11.4 Stichting Kennismaken met de Natuur is niet aansprakelijk indien het spelen van de Speurtocht niet heeft geleid tot het door de Klant of de Deelnemer gewenste resultaat.

11.5 Stichting Kennismaken met de Natuur is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door cybercriminaliteit.

11.6 Stichting Kennismaken met de Natuur is niet verantwoordelijk voor de conditie van wegen en paden op de locatie waar de Speurtocht wordt gespeeld. Indien een Deelnemer door de conditie van een weg of pad schade lijdt, dan is Heel Holland Speurt daarvoor niet aansprakelijk.

11.7 Stichting Kennismaken met de Natuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de Deelnemer tijdens het spelen van de Speurtocht.

11.8 Stichting Kennismaken met de Natuur is niet aansprakelijk indien de Deelnemer de Speurtocht tijdelijk niet kan spelen wegens een storing en/of gebrek in zijn smartphone, lege batterij of geen of slechte internetverbinding.

11.9 Stichting Kennismaken met de Natuur is niet aansprakelijk voor de schade die de Deelnemer lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het spelen van de Speurtocht. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de Deelnemer.

11.10 Stichting Kennismaken met de Natuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, reputatieschade, gemiste besparingen, arbeidskosten, kosten van een mobiele provider, brandstof- of stroomverbruik, vertragingsschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes of overige overheidssancties en schade door bedrijfsstagnatie.

11.11. Indien Stichting Kennismaken met de Natuur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Stichting Kennismaken met de Natuur beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot maximaal het bedrag dat de Klant betaald heeft voor de Speurtocht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.12 Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Klant met de schade bekend is geworden.

12. Overmacht

12.1 Stichting Kennismaken met de Natuur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Kennismaken met de Natuur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Kennismaken met de Natuur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: een tekortkoming van een ingeschakelde derde, storing in een dienst, website of software van een derde, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van speur.app door een storing, epidemieën, pandemie, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van een storing, cybercriminaliteit, staking, alsmede iedere andere situatie waarop Heel Holland Speurt geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De intellectuele eigendomsrechten op de Speurtocht berusten bij HStichting Kennismaken met de Natuur.

13.2 De intellectuele eigendomsrechten van Stichting Kennismaken met de Natuur dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

13.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Speurtocht voor commerciële doeleinden te gebruiken.

14. Persoonsgegevens

14.1. Stichting Kennismaken met de Natuur verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan het privacybeleid van Stichting Kennismaken met de Natuur worden geraadpleegd, zie ons privacybeleid.

15. Vragen en klachten

15.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, ingediend te worden bij Stichting Kennismaken met de Natuur

15.2. Voor een vraag en/of klacht kan op de volgende wijzen contact worden opgenomen met Stichting Kennismaken met de Natuur.

a. Telefonisch: 06 – 22 84 82 71
b. Via de e-mail: info@stichtingkennismakenmetdenatuur.nl
c. Middels het contactformulier op de Website: www.kinderspeurtochtfabriek.nl
d. Middels WhatsApp: 06 – 22 84 82 71

15.3. Vragen en/of klachten worden door Stichting Kennismaken met de Natuur zo spoedig mogelijk afgehandeld.

15.4. Na het indienen van de klacht dient de Klant Stichting Kennismaken met de Natuur de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de Overeenkomst na te komen. Indien het alsnog correct nakomen van de Overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, dan is de aansprakelijkheid van Heel Holland Speurt beperkt tot hetgeen in artikel 11 is opgenomen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op deze algemene voorwaarden, op de Overeenkomst en op alle rechtshandelingen tussen de Klant en Stichting Kennismaken met de Natuur is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16.3. Alle geschillen tussen de Klant en Stichting Kennismaken met de Natuur zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Stichting Kennismaken met de Natuur is gelegen. De Klant zijnde een Consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Stichting Kennismaken met de Natuur schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.